CZ EN DE RU
Reklama

Přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky v provozu trolejbusů a autobusů
MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o. platné od 1.4.2011

Vydané v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zákonem č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád) MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o., Tepelská 871/5B.

Čl. 1
Všeobecná ustanovení

 1. Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob a zavazadel v trolejbusech a autobusech MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o. a stanovují podmínky pro tuto přepravu, odpovědnost dopravce a práva a povinnosti cestujících, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 2. Cestující v MHD v Mariánských Lázních se uzavřením přepravní smlouvy zavazuje dodržovat podmínky Přepravního řádu, Smluvních přepravních podmínek a platného Tarifu MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o..
 3. Řidič, nebo jiná pověřená osoba dopravce vybavená kontrolním odznakem a průkazem dopravce (dále jen pověřená osoba) je oprávněn dávat cestujícím příkazy a pokyny k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, nedovolit vstup do vozidla a vyloučit cestujícího z přepravy.
 4. Dopravce informuje cestující o provozu MHD a jeho změnách ve veřejných sdělovacích prostředcích, ve stanicích na zastávkách a ve vozidlech. Souhrnné informace o MHD podává dopravce na pracovišti u prodeje časových jízdenek Hlavní 400, Mariánské Lázně a na pracovišti dispečinku MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o., Tepelská 871/5B, 353 04 Mariánské Lázně.

Čl. 2
Vznik plnění smlouvy o přepravě osob

 1. Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující s platným jízdním dokladem nastoupí do vozidla nebo při vstupu do vozidla neprodleně zaplatí jízdné pro jednotlivou jízdu.
 2. Součástí přepravní smlouvy jsou Smluvní přepravní podmínky a platný Tarif MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o.. Nástup cestujících je povolen předními dveřmi, výstup prostředními a zadními dveřmi.

Čl. 3
Jízdní doklad

 1. Cestující se pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje platným jízdním dokladem, kterým je jízdenka nebo průkaz.
 2. Platným jízdním dokladem je:
  a) platná jízdenka pro jednotlivou jízdu
  b) platná časová jízdenka (průkazka + kupón), přičemž platí pro oprávněnou osobu po   dobu odpovídající druhu a ceně jízdenky                                                                              c) doklad opravňující k bezplatné přepravě podle zvláštního právního předpisu nebo Tarifu MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o.
 3. Jízdní doklad je neplatný, jestliže:
  - je používán bez vyžadované fotografie
  - je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje nutné pro kontrolu správnosti jeho použití
  - údaje neodpovídají skutečnosti
  - je použit neoprávněnou osobou
  - uplynula doba jeho platnosti
  - nejde o originál, případně byl neoprávněně upraven
  - je-li zakoupen až v době, kdy pověřená osoba dopravce vykonává přepravní kontrolu a cestující je již v přepravním prostoru vozidla
 4. Neplatný jízdní doklad je pověřená osoba oprávněna odebrat. Odebráním jízdenky cestujícímu písemně vyznačí v zápise o provedené přepravní kontrole.
 5. Jízdní doklad podle čl. 3 odst. 2 písm.c) umožňující bezplatnou přepravu podle zvláštního právního předpisu nelze odebrat.

Čl. 4
Jízdné a dovozné

 1. Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného a tarifní podmínky jsou stanoveny Tarifem MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o.
 2. Jízdenky pro jednotlivou jízdu lze zakoupit výhradně při nástupu ve vozidle.
 3. Cestující nastupují předními dveřmi a musí mít připravenou odpočítanou hotovost ve výši požadované částky nebo platný průkaz.
 4. Časová jízdenka nebo průkaz opravňující cestujícího k bezplatné přepravě jsou platnými jízdními doklady, mají-li všechny předepsané náležitosti. Údaje nesmí být vyplněny obyčejnou tužkou.
 5. Veškeré opravy údajů na časové jízdence je oprávněn provádět pouze MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. na pracovišti prodeje časových jízdenek.
 6. Při nástupu cestujícího do přepravního prostoru vozidla se psem na vodítku nebo se spoluzavazadlem je cestující povinen mít též jízdenku pro tuto přepravu. Cena jízdenky je stanovena Tarifem MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o..
 7. Podmínky prodeje časových jízdenek jsou stanoveny Tarifem MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o.
 8. Dopravce zajišťuje prodej těchto jízdních dokladů:
  - jízdenek pro jednotlivou jízdu
  - časových jízdenek

  Cestující se při zakoupení jízdenky přesvědčí, zda mu tato byla vydána podle jeho požadavků. Nesouhlasí-li jízdenka s požadovanými údaji, je cestující oprávněn jízdenku v místě jejího prodeje bez prodlení odmítnout.

 9. Zpětný výkup časových jízdenek
  1. časovou jízdenku lze zpětně vykoupit v těchto případech:
   - vznik nároku na zlevněnou nebo bezplatnou přepravu
   - dlouhodobá hospitalizace v nemocnici
   - úmrtí držitele časové jízdenky
   - dodatečný nález ztracené nebo odcizené časové jízdenky
  2. podmínky, za kterých bude časová jízdenka vykoupena:
   - zůstatek platnosti časové jízdenky musí být delší než 36 dnů
   - den, od kterého bude vypočtena alikvotní část vrácené finanční hotovosti cestujícímu je den, kdy cestující požádal o výkup časové jízdenky. Se zpětnou platností lze finanční hotovost vrátit v případech dlouhodobé hospitalizace v nemocnici nebo úmrtí nebo v případě vzniku nároku na zlevněné jízdné nebo bezplatnou přepravu.
   - místem, kde lze nevyužité časové jízdenky vrátit je pracoviště dopravce u prodeje časových jízdenek Hlavní  400, Mariánské Lázně
   - vrácená finanční hotovost se matematicky zaokrouhluje na celé koruny a vypočítává se dle typu tarifní slevy k měsíční časové jízdence
   - manipulační poplatek stanovuje Tarif MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o.

  Vznik nároku pro zpětný výkup je cestující povinen doložit. O zpětném vykoupení  rozhoduje dopravce individuálně. Rozhodnutí dopravce je konečné.

Čl. 5
Přeprava dětských kočárků a jízdních kol

 1. Kočárek s dítětem a doprovázející osoba se přepravují zdarma. Prázdný kočárek se přepravuje za stejných podmínek jako kočárek s dítětem a podléhá placení dovozného. Přeprava kočárků sloužících pro přepravu věcí je zakázána.
 2. Nástup s kočárkem do vozidla je možný po udělení souhlasu řidičem, vyžádaný zřetelným způsobem a to jen určenými dveřmi. Výstup s kočárkem oznámí cestující řidiči včas dvojím stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“
 3. Kočárky se přepravují ve vozidle pouze na vyhrazeném místě, označeném u vnější strany dveří symbolem kočárku. Průjezd kočárku vozidlem není povolen. Cestující je povinen zajistit kočárek proti samovolnému pohybu a být u něho po celou dobu přepravy. Na vyhrazeném místě se přepravuje pouze jeden kočárek, výjimku (přepravu dalších kočárků) povoluje pouze řidič podle přepravní situace.
 4. Přeprava jízdních kol
  Přeprava jízdních kol není dovolena

Čl. 6
Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přeprava osob na vozíku pro invalidy

 1. Podmínky pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace:
  1. cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených a označených. Jiný cestující, který takové místo obsadil, je povinen cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace místo uvolnit
  2. pokud není u těchto osob jejich právo na místo k sezení zřetelně patrné, prokazuje svůj nárok příslušným průkazem (TP, ZTP, ZTP-P)
  3. cestující jsou povinni umožnit přednostní nástup těchto osob do vozidla. Cestující nastoupí do vozidla s vědomím řidiče, výstup z vozidla oznámí řidiči použitím tlačítka zvonku.
 2. Osoba, která doprovází osobu s omezenou schopností pohybu a orientace je povinna:
  1. zajistit pomoc této osobě při nástupu a výstupu z vozidla
  2. po celou dobu přepravy se zdržovat v bezprostřední blízkosti této osoby
  3. po celou dobu přepravy vykonávat dohled na její bezpečnost
  4. zajistit oznámení o výstupu této osoby řidiči vozidla použitím tlačítka zvonku
 3. Podmínky pro přepravu osob na vozíku pro invalidy:
  1. dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy v bezbariérovém vozidle nebo též v jiném vozidle, dovoluje-li to technické provedení vozidla a jeho obsazení. Osoby na vozíku pro invalidy a prázdné vozíky pro invalidy se přepravují na plošině jako dětské kočárky
  2. cestující na vozíku je povinen si zajistit individuální pomoc při nástupu a výstupu do a z vozidla, zejména u vozidla, které nemá bezbariérový vstup
  3. cestující na vozíku pro invalidy může být přepravován pouze se souhlasem řidiče a přeprava musí být ukončena s vědomím řidiče
  4. vozík pro invalidy musí mít účinnou brzdu po celou dobu přepravy v poloze „Zabržděno“
  5. osoby na vozíku pro invalidy se přepravují zdarma, prázdné vozíky pro invalidy podléhají placení dovozného

Čl. 7
Vztahy mezi dopravcem a cestujícími

Povinnosti dopravce

 1. dopravce je povinen cestujícím zajistit bezpečnou přepravu podle jízdního řádu
 2. ve vozidlech a v přepravním prostoru zajistí čistotu, klid a pořádek, v případě potřeby v součinnosti s Policií, včetně umožnění řádného osvětlení a větrání
 3. na místech určených pro styk s cestujícími zajistí podávání informací o Smluvních přepravních podmínkách, jízdních řádech a Tarifu MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o.. Místy určenými pro styk s veřejností jsou odborná pracoviště dopravce: Hlavní  400  , 353 01 Mariánské Lázně tel.354 623 816 , e-mail: mhd@mdml.cz. Ve vozidlech zajistí zveřejnění podstatné části Smluvních přepravních podmínek a Tarifu MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o..
 4. zajistit prodej časových jízdenek na stálém předprodejním místě
 5. zajistit u vozidel vybavených technickým zařízením oznamování názvu zastávky nejpozději při zastavení vozidla v zastávce a oznamování následující zastávky nejpozději při odjezdu vozidla ze zastávky
 6. při mimořádných událostech, vyžadujících přerušení jízdy z důvodu na straně dopravce, zajistí dopravce neprodleně přepravu cestujících náhradním způsobem bez placení dalšího jízdného (dovozného)

Povinnosti cestujících

 1. dodržovat ustanovení  §18a odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení §22 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení Přepravního řádu, Smluvních přepravních podmínek a Tarifu MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o.
 2. při nástupu předložit řidiči vozidla nebo jiné pověřené osobě dopravce ke kontrole jízdní doklad
 3. mít u sebe platný jízdní doklad po celou dobu přepravy a na požádání oprávněné osoby dopravce se jím prokázat
 4. dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících. Po zakoupení jízdenky pro jednotlivou jízdu provést kontrolu správnosti vytištěných údajů
 5. vystoupit případně i nastoupit jen se souhlasem řidiče nebo jiné pověřené osoby dopravce, zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo zastávku
 6. prokázat na výzvu pověřené osoby dopravce platným jízdním dokladem, neprokáže-li se platným jízdním dokladem, zaplatit jízdné a přirážku nebo prokázat totožnost – osobní údaje potřebné na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky
 7. zaplatit na výzvu pověřené osoby přirážku za nedodržení Přepravního řádu
 8. uhradit veškeré škody, které způsobil dopravci při vlastní přepravě
 9. cestujícím při přepravě není dovoleno:
  - nastupovat nebo vystupovat, pokud je dávána zvuková nebo světelná návěst
  - nastupovat do vozidla, které je plně obsazeno
  - zdržovat se v prostoru vyhrazeném pro řidiče vozidla nebo bránit řidiči ve výhledu
  - mluvit za jízdy na řidiče
  - opírat se o dveře vozidla, bránit jejich otevírání a zavírání
  - kouřit, jíst a pít ve vozidlech
  - stát, klečet nebo ležet na sedadlech
  - znečišťovat ostatní osoby, vozidlo, prostory nebo zařízení dopravce jednáním, oděvem nebo zavazadlem
  - zavěšovat se na záchytná madla a tyče ve vozidle
  - chovat se hlučně a hlasitě provozovat hudbu, též reprodukovanou řeč
  - vyklánět se z oken a vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat ven
  - používat sportovní náčiní ve vozidle
  - provozovat obchodní činnost nebo nabídku tiskovin či jiných věcí ve vozidlech a v přepravním prostoru
  - jinak porušovat ustanovení Přepravního řádu nebo Smluvních přepravních podmínek
  - ohrozí-li cestující porušením svých povinností řidiče nebo jinou pověřenou osobu, jedná se o přestupek podle obecně závazného právního předpisu

Čl. 8
Podmínky přepravy zavazadel

 1. Cestující může vzít s sebou do vozidla:
  1. ruční zavazadlo
  2. spoluzavazadlo
  3. živé zvíře, pokud jsou splněny podmínky pro jeho přepravu
 2. Cestující může vzít s sebou do vozidla nejvýše 3 zavazadla do celkové hmotnosti 50 kg. Zavazadlo musí být ve vozidle uloženo tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost nebo zájem ostatních osob, případně podle pokynů řidiče nebo pověřené osoby. Dohled na zavazadla přísluší pouze cestujícímu.
 3. Placení dovozného podléhají zavazadla
  1. o rozměrech větších než 200 x 300 x 500 mm
  2. tyčového tvaru delší než 1500 mm, s průměrem větším než 200 mm
  3. deskového tvaru o rozměrech větších než 1000 x 1000 x 50 mm
  4. dětský kočárek bez dítěte
  5. prázdný invalidní vozík
 4. Placení dovozného nepodléhají zavazadla:
  1. nedosahující rozměrů uvedených v odstavci 3
  2. dětský kočárek s dítětem + doprovod 1 osoba
  3. invalidní vozík obsazený osobou s omezenou schopností pohybu
  4. živé zvíře ve schráně, pokud schrána nepřesahuje rozměry uvedené v odstavci 3
 5. Cestujícímu není dovoleno brát s sebou do vozidla ani do přepravního prostoru:
  1. věci, jejichž přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy nebo opatřeními orgánů státní správy
  2. nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, oheň, poškození vozidla, úraz, otravu, popálení a onemocnění lidí a zvířat, vyjma látek uvedených v odst. 14
  3. věci, které pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, popř. znečistit cestující nebo vozidlo
  4. jízdní kolo
  5. věci, které by svým zápachem, případně jinými vlastnostmi mohly být cestujícím na obtíž
  6. nabité střelné zbraně (nevztahuje se na střelené zbraně příslušníků armády a policie, pro jejichž přepravu platí zvláštní předpisy)
  7. předmět, jehož rozměry přesahují 500 x 600 x 800 mm nebo předmět tvaru válce, delší než 3 metry a o průměru větším než 200 mm a předmět deskového tvaru, je-li větší než 1000 x 1500 x 100 mm, i když přesahují jeden z těchto rozměrů, výjimku tvoří dětské kočárky, vozík pro invalidy, jeden pár lyží s holemi ( v obalu)
  8. ostatní věci, jejichž přeprava ohrožuje bezpečnost nebo zájem cestujících

  Objemné předměty dosahující výše uvedených rozměrů lze vzít do vozidla jako zavazadlo jen s ohledem na okamžité obsazení vozidla.

Přeprava živých zvířat

 • 6. Jako zavazadlo může cestující vzít s sebou do vozidla nebo přepravního prostoru drobná  zvířata (pokud tomu nebrání veterinární opatření), jsou-li zcela uzavřena ve schránách s nepropustným dnem a není-li jejich přeprava na obtíž cestujícím (zápach, hluk apod.). Pro přepravu schrán se zvířaty platí ustanovení pro přepravu zavazadel.
 • 7. Bez schrány lze vzít do vozidla a do přepravního prostoru pouze psa. Cestující přepravující psa bez schrány nesmí připustit ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby a plně odpovídá za každou škodu, která z důvodu přepravy psa vznikla, a je povinen neprodleně odstranit každé znečištění, které pes způsobil, nebo uhradit úklid znečištěného místa. Pes nesmí být umístěn na místě, kde je přepravován dětský kočárek s dítětem.
 • 8. Pes musí být před vstupem do vozidla nebo přepravního prostoru po celou dobu přepravy včetně výstupu z vozidla nebo přepravního opatřen náhubkem a držen na krátkém vodítku. Pes nesmí být umístěn na sedadlo.
 • 9. V provozu trolejbusů a autobusů rozhoduje o možnosti přepravy cestujícího se psem bez schrány řidič. Cestující musí řidiče uvědomit o svém úmyslu nastoupit. V provozu trolejbusů a autobusů smí nastupovat pouze předními dveřmi. Psa umístí na plošině, pokud řidič nebo pověřená osoba neurčí jiné místo. Pověřená osoba může přepravu psa bez schrány v odůvodněných případech odmítnout.
 • 10. V trolejbusech a autobusech smí být přepravován nejvýš jeden pes bez schrány.
  Tato omezení neplatí:
  1. nastupuje-li do vozidla nevidomá osoba s vodícím psem, nachází-li se na určeném místě jiný pes, který není vodícím psem nevidomé osoby, může řidič cestujícímu, který dříve nastoupil se psem, určit jiné místo
  2. bere-li dva psy na určenou plošinu vozidla jeden cestující
  3. pro psy armády a policie ČR
 • 11. Přepravu vodícího psa nevidomé osoby nebo služebního psa Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva obrany ČR, Hasičského záchranného sboru města Mariánské Lázně, Vězeňské služby ČR a Městské policie města Mariánské Lázně nelze odmítnout ani jej z přepravy vyloučit.
 • 12. Dovozné za psa bez schrány stanoví Tarif MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o..

Přeprava nebezpečných věcí

 • 13. Jako zavazadlo může cestující vzít s sebou do vozidla pokud to obsazení vozidla dovoluje, jednu přenosnou ocelovou láhev s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém obsahu nejvýše 10 kg, nádobu s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l a akumulátor naplněný elektrolytem zajištěný proti zkratu a zajištěnými odplynovacími otvory. Oba uvedené druhy paliva nesmí být současně přepravovány v jednom voze. Průchod vozem s těmito věcmi je zakázán. Láhev nebo nádoba s uvedeným obsahem nesmí být poškozena ani zevně znečištěna a musí mít těsně uzavřený uzávěr. Cestující umístí láhev nebo nádobu na plošině vozidla, která není vyhrazena pro přepravu dětských kočárků a zajistí ji proti převržení nebo mechanickému poškození. Elektrické akumulátory nesmějí být zevně znečištěny a musí být vždy postaveny na podlahu vozidla.
 • 14. Osoby oprávněné k nošení střelné zbraně mohou vzít s sebou do vozidla zároveň se zbraní v přiměřeném množství náboje, pokud jsou uloženy v opascích na náboje, v loveckých brašnách a podobných obalech.
 • 15. Dovozné za přepravu nebezpečných věcí, jejichž přeprava je povolena, se platí jako za přepravu zavazadel.

Čl. 9
Přepravní kontrola

 1. Osoba pověřená dopravcem přepravní kontrolou se při kontrole prokazuje služebním odznakem. Na vyžádání je přepravní kontrolor povinen předložit služební průkaz s podobenkou a číslem shodným s číslem odznaku.
 2. Cestující je povinen na vyzvání pověřené osoby kdykoliv během přepravy, v okamžiku vystoupení z trolejbusu nebo autobusu nebo v okamžiku, kdy opouští přepravní prostor předložit jízdní doklad. Cestující se nezbavuje této povinnosti ani mimo vozidla MHD, byl-li k předložení vyzván ve vozidle nebo při vystupování z vozidla. V případě jízdy bez platného jízdního dokladu nebo jiného porušení Smluvních přepravních podmínek je pověřená osoba  oprávněna ukládat a vybírat stanovenou přirážku, včetně odebrání neplatného jízdního dokladu. Je také oprávněna dávat cestujícímu závazné pokyny a zjišťovat osobní údaje potřebné k vymáhání uložené přirážky. Při nedodržení Smluvních přepravních podmínek cestujícím je  řidič nebo pověřená osoba vyloučit cestujícího z přepravy.
 3. Cestující, který se nemůže prokázat platným jízdním dokladem a odmítá na místě zaplatit přirážku v hotovosti,  je povinen prokázat pověřené osobě  své osobní údaje. Osobní údaje se prokazují občanským průkazem, cestovním pasem, případně jiným průkazem vydaným státním orgánem.
 4. Cestující, který se nemůže prokázat platným jízdním dokladem, zaplatí jízdné a přirážku k jízdnému 1000 Kč.
 5. Cestující, který se nemůže prokázat platným dokladem o zaplacení dovozného, zaplatí dovozné a přirážku výši 500,- Kč.
 6. Cestující, který znečistil nebo poškodil vozidlo nebo jiné zařízení dopravce, ohrožuje bezpečnost nebo plynulost dopravy, případně jinak porušuje ustanovení Smluvních přepravních podmínek, zaplatí přirážku ve výši ve výši 500,- Kč.
 7. V případech dle odst. 4) až 6) , kdy cestující zaplatí ve vozidle v hotovosti,  do 15ti dnů složenkou nebo  v pokladně dopravce, Tepelská 871/5B, snižuje se přirážka na 500 Kč. Snížení přirážky se neuplatní v případě, že neplatný jízdní doklad není originál, případně byl neoprávněně upraven nebo byl použit neoprávněnou osobou.
 8. O zaplacení přirážky vydá pověřená osoba dopravce cestujícímu potvrzení.
 9. Není-li přirážka uhrazena do 15 dnů, předává se k vymáhání právní cestou.
 10. Pokud cestující, v rozporu se zákonnými ustanoveními, odmítne zaplatit přirážku k jízdnému a odmítne se prokázat osobními údaji, je pověřená osoba oprávněna jednat v souladu se zněním obecně závazného právního předpisu, aby byla zajištěna práva dopravce.
 11. Porušení přepravních povinností cestujícím, který ohrozí výkon přepravní kontroly, je přestupkem podle obecně závazného právního předpisu.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Smluvní přepravní podmínky jsou platné v provozu MHD od 1. dubna 2011.
 2. Výňatek ze Smluvních přepravních podmínek je zveřejněn ve vozidlech MHD.
 3. Úplné znění Smluvních přepravních podmínek a Tarifu MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o. je k nahlédnutí na pracovišti dopravce u prodeje časových jízdenek Hlavní  400, Mariánské Lázně a na www.mdml.cz.

Vydal:
MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.

menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu