CZ EN DE RU
Reklama

Tarif

TARIF MHD MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o.
platný od 1. 4. 2011

Jízdenky pro jednotlivou jízdu a dovozné
Jízdenky pro jednotlivou jízdu a dovozné jsou nepřestupné, platí pouze po dobu jízdy ve vozidle, ve kterém byly zakoupeny. Jízdenku nelze postoupit jiné osobě.

Jízdné se platí mincemi do pokladny u řidiče. Pokladna přijímá pouze mince 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč a přeplatek nevrací. Placení lze sloučit s jiným cestujícím. Povinností cestujících je připravit si mince před nástupem do vozu a vložit bez vyzvání celou částku postupně do pokladny. Platí-li cestující za více osob najednou, je povinen předem ohlásit jejich počet řidiči a tito musí nastupovat s ním.

Děti a mladiství od 6 do 15 let věku prokazují na požádání (řidiči a přepravní kontrole) nárok na zlevněnou jízdenku pro jednotlivou jízdu osobním dokladem s fotografií a datem narození. Dopravce pro tuto potřebu vystaví na vyžádání průkazku s bezplatným kupónem na základě vyplněné žádanky, 1 ks fotografie 35x45 mm, občanského průkazu zákonného zástupce a rodného listu žadatele.

Časové předplatné jízdenky a kupóny
Časové předplatné jízdenky (průkazky) jsou nepřenosné, musí být opatřeny fotografií držitele, datem platnosti a identifikačním číslem, které musí být shodné na průkazce i na kupónu.

Vystavují se na základě:

 • vyplněné žádanky a předložení občanského průkazu držitele
 • vyplněné žádanky, občanského průkazu zákonného zástupce a rodného listu žadatele u dětí a mladistvých od 6 do 15 let (děti a mladiství od 6 do 15 let jsou osoby ode dne dosažení 6 let věku do dne, který předchází 15. narozeninám)
 • vyplněné žádanky potvrzené příslušnou školou a občanského průkazu u žáků a studentů od 15 do 26 let. Potvrzení se předkládá vždy na začátku školního roku, t.j. k 1.9. každého roku a dále podle potřeby dopravce
 • vyplněné žádanky, občanského průkazu a výměru České správy sociálního zabezpečení Praha, popř. potvrzení České pošty nebo bankovního domu v případě, že je důchod poukazován na účet u důchodců. Potvrzení o pobírání plného invalidního důchodu musí být dopravci předloženo k 30. 6. každého roku (důchodcem je osoba, která je poživatelem starobního či plně invalidního důchodu.

K žádance přiloží žadatel 1 ks fotografie 35x45 mm (jako na občanský průkaz, pas) a vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů.

Časový kupón platí pro období vyznačené na kupónu. Časový kupón je možno zakoupit na určité období předem, avšak počátek platnosti kupónu nesmí přesáhnout 30 dnů ode dne prodeje.

Jestliže konec platnosti 90ti denního kupónu přesahuje datum 1. 9. (začátek školního roku) u žáků a studentů starších 15 let nebo 30. 6. (termín pro předložení potvrzení o pobírání invalidního důchodu) u invalidních důchodců, bude kupón poskytnut až po předložení příslušného potvrzení na nastávající období.

Při ztrátě časového kupónu bude cestujícímu na požádání vystaven duplikát. Na vystavení duplikátu časového kupónu má cestující nárok 1x v kalendářním roce.Vystavení duplikátu časového kupónu je zpoplatněno manipulačním poplatkem.

Jednotlivé jízdné:

Jednotlivé jízdné 
12,-- Kč
Děti od 6 do 15 let
6,-- Kč

 

Dovozné za zavazadla
Za zavazadlo, které podléhá dovoznému se považuje

 • - zavazadlo o rozměr větších než rozměr 200x300x500 mm
 • - zavazadlo tyčového tvaru delší než 1500 mm, s průměrem větším než 200 mm
 • - zavazadlo deskového tvaru o rozměrech větších než 1000x1000x50 mm
 • - dětský kočárek bez dítěte, lyže
 • - pes

 

Dovozné za zavazadla
 ............................................................................6,-- Kč

                                                                                                                                     


Časové kupony:

14 denní občanský
180,- Kč
30 denní občanský
280,- Kč
30 denní žáci, studenti, důchodci
140,- Kč
90 denní občanský
660,- Kč
90 denní žáci, studenti, důchodci
330,- Kč
365 denní občanský
2 200,- Kč
365 denní pro důchodce od 70 let věku
100,- Kč

Bezplatná přeprava
- děti do 6 let
- kočárek s dítětem a doprovod (1 osoba) kočárku
- příruční zavazadlo (menší než 20x30x50 cm)
- poslanci obou komor Parlamentu ČR (na poslanecký průkaz)
- příslušníci policie ČR ve stejnokroji
- příslušníci Kriminální policie ČR (na služební průkaz)
- příslušníci Městské policie ve stejnokroji
- držitelé průkazů ZTP a ZTP-P (průvodce a invalidní vozík)
- členové Českého svazu bojovníků za svobodu


Zvláštní jízdní doklady, smluvní úhrady jízdného a zaměstnanecké jízdné

 1. V celé síti MHD platí jízdenky sítě EGRONET
 2. MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. může uzavírat dohody (smlouvy) o přepravě osob a sjednaném způsobu úhrady jízdného v dopravních prostředcích MHD, kde dopravní výkon je hrazen objednatelem formou individuální paušální náhrady.
 3. Nárok na zaměstnanecké jízdné mají:
  1. a) Zaměstnanci po dobu trvání pracovního poměru po třech měsících nepřetržitého trvání pracovního poměru se zaměstnavatelem Město Mariánské Lázně.
  2. b) Zaměstnanci po dobu trvání pracovního poměru po třech měsících nepřetržitého trvání pracovního poměru se zaměstnavatelem MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. 

V případě ukončení pracovního poměru před ukončením doby, na kterou je časový kupón vydán, je dotčená osoba povinna kupón vrátit ke dni ukončení pracovního poměru.                                 Cena 365 denního kupónu pro zaměstnance  je 200,- Kč.

Poplatky

Poplatek za vystavení časové předplatní jízdenky (bez pouzdra)
15,- Kč
Manipulační poplatek pro zpětný výkup a vystavení duplikátu časových kupónů
40,- Kč

Přechodná ustanovení
Časové jízdenky (průkazky) vydané před 1.7.2006 předešlými provozovateli MHD v Mariánských Lázních (Dopravní podnik Mariánské Lázně,a.s., Městská hromadná doprava Mariánské Lázně, a.s.) zůstávají v platnosti po dobu platnosti na nich uvedené.

 

MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.

menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu